Vedtekter

VEDTEKTER

Vedtekter for Gvarv Turlag


§ 1.  Gvarv Turlags formål er ved hjelp av organiserte tiltak å fremme frilufts- og turaktivitet, sommer som vinter, blant

        lokalbefolkningen og i områder som ligger naturlig til lokalt.


§ 2.  Med dette formålet vil laget være virksomt ved:

        -  å rydde og merke stier og løyper, bygge broer og klopper, dessuten prøve å få restaurere og disponere gamle

           stølsbuer,  hytter o.l. og evt. bygge overnattingshytter.

        -  å fremme interesse for friluftsliv ved opplysning, tur- og løypeomtaler og arrangering av fellesturer, møter,

           og tilstellinger.

        -  å samarbeide med andre organ og institusjoner, offentlige eller eller frivillige, for å nå målet i § 1.


§ 3.  Laget ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal bestå av lagsleder, nestleder, sekretær,

       kasserer og styremedlem, som alle velges av årsmøtet. Laget skal ha revisor som også velges av årsmøtet.


§ 4.  Styret er leder for den daglige driften av laget. For å forberede og løse spesielle oppgaver, kan styret sette ned egne

       utvalg. Særlig viktige saker skal avgjøres av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Årsmøte og

       ekstraordinært årsmøte skal gjøres kjent med minst 3 - tre - ukers frist.


§ 5.  Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer er til stede. Det skal føres møtebok over drøftinger og vedtak.

       Vararepresentantene har møte- og talerett på styremøtene (ikke stemmerett). Styre- og varamedlemmers

       funksjonstid er to år, men kan gjenvelges.


§  6.  Hvert år innen utgangen av april holdes årsmøte som skal behandle følgende saker:

          1.   Årsmelding.

          2.   Revidert regnskap.

          3.   Fastsettelse av årskontigent.

          4.   Behandling av innkomne forslag fra medlemmer. Forslagene må være levert styret 14 dager før årsmøtet.

          5.   Drøfting av drift og planer for laget i det kommende år.

          6.   Valg.


§ 7.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på den måte at ved første ordinære årsmøte (i 1987) er

       2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. De 3 øvrige styremedlemmene og de 2 øvrige varamedlemmer er

       på valg i 1988.

       Revisor velges hvert år.

       Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som hver er valgt for tre år. Et nytt medlem velges hvert år. Siste året en           er med, er en leder. (Sist endret 2020, fra: "En valgkomite på 3 medlemmer velges hvert år".)


§ 8.  Stemmerett for hvert medlem som er over 16 år.


§ 9.  Endringer i lagets vedtekt må besluttes av årsmøte med vanlig flertall.


        Styret må ha forslag til endringer i vedtektene senest tre uker før årsmøtet. Dersom vedtektsendringene skal

        behandles på årsmøtet, skal styret gjøre endringsforslagene kjent på forhånd.           


Fra Ørnenuten.                Foto: Sveinung

Ved Nuttjønn.             Foto: Sveinung

Ryddegjeng.                    Foto: Sveinung

Tur til Londalsvatne.        Foto: Sveinung